logo

Rezervat prirode Vražji vir

Vražji vir obuhvata 29ha mešovitih šuma koje se sastoje od belog bora, breze, bukve, jarebike, hrasta kitnjaka i drugih vrsta. Nalazi se na padinama vrha Velika pleć.